Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia szkolne

Osoby uprawnione mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamionka Wielka.

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się:

1. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do wniosku należy dołączyć:   

-    zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto, uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

  -  kopia odcinka renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

  -  kopia składki KRUS za III kwartał;

    -w przypadku osoby bezrobotnej niezarejestrowanej – własnoręczne oświadczenie bezrobotnego o  nieuzyskiwaniu dochodów;

  -  zaświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów na rzecz osób w  rodzinie( kopia wyroku sadowego zasądzająca alimenty);

   - w przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny- zaświadczenie o wystawione przez szkołę potwierdzające uczęszczanie do szkoły;

-    w przypadku studiujących członków rodziny- zaświadczenie wystawione przez uczelnię;

  -  ksero nakazu płatniczego.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,  nie może przekroczyć 528,00 zł.

Wnioski wraz z wymaganymi zaświadczeniami o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od dniach od 3 do  15 września danego roku szkolnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej.

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny